Tiếng Việt (Vietnamese)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Vietnamese translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications

 MoneySmart là gì (What is MoneySmart?)

Trang mạng này có các thông tin độc lập miễn phí nhằm giúp quý vị đưa ra những lựa chọn sáng suốt về tiền bạc củamình. MoneySmart được biên soạn bởi Australian Securities and Investments Commission (ASIC), một tổ chức chính phủ.

MoneySmart có các tiện ích tính toán (chỉ có bằng tiếng Anh mà thôi) nhằm giúp quý vị tính ra số tiền quý vị có thể có đủ để tiêu sài, tiết kiệm và vay mượn.

Khiếu nại

Nếu quý vị đang gặp các vấn đề về tiền bạc hoặc các vấn đề với người cung cấp cho quý vị tư vấn về tiền bạc, thì quý vị có thể cho ASIC biết. Chúng tôi có thể giải thích để quý vị biết quý vị có thể đưa các khiếu nại của mình đến những đâu. Hãy gọi ASIC ở số 1300 300 630 và yêu cầu có thông dịch viên.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

Các ấn phẩm (Publications)

Credit factsheets

Can't pay your debts 

Car loans 

Consumer leases 

Credit cards and store cards 

Home loans 

Interest-free deals 

Love and loans 

Personal loans 

Rent to buy 

ATO's superannuation factsheet

Your superannuation basics

                                                         

Những điều quý vị cần biết về các trò lừa gạt và làm thế nào để bảo vệ bản thân mình

ACCC's information to protect yourself from scams

What you should know about scams and how to protect yourself.


Related links


Last updated: 04 Aug 2017