ภาษาไทย (Thai)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Thai translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications

 อะไรคือ MoneySmart? (What is MoneySmart?)

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลอิสระและฟรีเพื่อช่วยท่านทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเงินของท่าน MoneySmart ผลิตโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาล

MoneySmart มีเครื่องคิดเลข (มีเฉพาะในภาษาอังกฤษ) เพื่อช่วยท่านคำนวณว่าท่านควรใช้จ่ายเงิน เก็บออมเงิน หรือยืมเงินมากน้อยแค่ไหน

คำร้องเรียน

ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องเงินของท่านหรือกับคนที่ให้คำแนะนำเรื่องเงินแก่ท่าน ท่านสามารถบอก ASIC. เราสามารถอธิบายได้ว่าท่านควรนำคำร้องเรียนไปที่ไหน โปรดโทรถึง ASIC ที่หมายเลข 1300 300 630 และขอล่าม

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

สิ่งพิมพ์ (Publications)

Credit factsheets

Can't pay your debts 

Car loans 

Consumer leases 

Credit cards and store cards 

Home loans 

Interest-free deals 

Love and loans 

Personal loans 

Rent to buy 


Related links


Last updated: 25 Jan 2017