தமிழ் (Tamil)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Tamil translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

MoneySmart என்றால் என்ன? (What is MoneySmart?)

இந்த இணையதளத்தில் உங்கள் பணத்தைக் கையாளுவதற்குப் புத்திசாலித்தனமான வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் வகையில் எந்தச் சார்பும் இல்லாத, இலவசத் தகவல்கள் உள்ளன.MoneySmart என்பது Australian Securities and Investments Commission (ASIC) என்ற அரசாங்க நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது.

MoneySmart-இல் உங்களால் எவ்வளவு பணம் செலவழிக்க, சேமிக்க மற்றும் கடன்பெற முடியும் என்பதைக் கணக்கிடுவதற்கு உதவும் வகையில் கணக்கிடும் இயந்திரங்கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும்) உள்ளன.

முறையீடுகள்

உங்கள் பணத்தைப் பற்றியோ அல்லது பணத்தைப் பற்றி ஆலோசனை கூறுகின்ற எவரைப் பற்றியோ உங்களுக்கு பிரச்சினைகள் இருந்ததால், நீங்கள் ASIC-இடம் சொல்லலாம். உங்கள் முறையீட்டை நீங்கள் எங்கே சொல்லவேண்டும் என்பதை நாங்கள் விளக்குவோம். ASIC- யை 1300 300 630 என்ற எண்ணில் அழைத்து, ஒரு மொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் வேண்டுமெனக் கேளுங்கள்.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

 

 

 Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

வெளியீடுகள் (Publications)

Managing my money
factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

ஒலி (Audio stories)

52  secs

குடும்ப வரவுசெலவுத் திட்டங்கள் - தமிழ் (Household budgets)

 

1:06  mins

கடன்கள - தமிழ் (Credit)

41  secs

பணத்தைச் சேமித்தல் - தமிழ்  (Saving money)

 

54  secs

கடன் வகைகள் - தமிழ் (Types of credit)

54  secs

பில்களுக்கு பணம் செலுத்துதல் - தமிழ் (Paying bills)

 

1:04  mins

கடன் பாக்கிகள் - தமிழ் (Debt)

51  secs

ஒப்பந்தங்கள் - தமிழ் (Contracts)

 

52  secs

அவுஸ்திரேலியாவில்; வேலை பார்த்தல் (சம்பளம், வரி மற்றும் பணிஓய்வுத் தொகை) - தமிழ் (Working in Australia: Pay, tax and super)

50  secs

வங்கிமுறைகள் - தமிழ் (Banking)

 

54  secs

காப்பீடு - தமிழ் (Insurance)

ஒளி (Photo stories)


Related links


Last updated: 07 Aug 2017