Thok Nath (Nuer)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Thok Nath translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

Ɛŋu ɛn MoneySmart? (What is MoneySmart?)

Ɛn wɛbthaay ɛmɛ tekɛ lärikɛ ti dëë ji lua̱k kɛ ɣöö dëyi ca̱r mi gɔaa ka̱n kɛ kuic yio̱niku. MoneySmart ŋunɛ ji Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Mi laa muktäp Kumɛkä.

MoneySmart tekɛ kalkulëëtɔr (kɛ thok ligilini kä rɔa) kɛ ɣöö bɛ ji lua̱k kɛ däkni yio̱ni tin dëyi cam, tin dëyi tɔ̱ɔ̱w kɛnɛ tin dëyi dɛɛn.  

Thiec duɔ̱rä

Mi tikɛ riɛk kɛ kuic yio̱niku kiɛ ca ji luek ɛ radɔ̱diɛn kɛ kuic yio̱ni. Jin läriɛ ASIC.  Bi nɛy i lät gua̱th in dëyi we thiec thin. Yɔ̱tni ASIC kɛ 1300 300 630 kä thieckɛ kɛ rami dee thok luoc.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

Lät duɔrä (Publications)

Yuɔ̱p yio̱niku kɛ titi

Yio̱w cieŋ

Yuɔ̱p yio̱ni

Your bili piny

Mad duɔ̱rä

Ka̱m yio̱ni raar kä bɛɛŋ

Kirëdit

Kirëdit ni ti gööl

Ŋua̱l

La̱t kä Athɔ̱ɔ̈rɔ̱lia (Your,tho̱o̱lbo̱kä  kɛnɛ yio̱w dɔŋkä)

Incuërɛn

Managing my money factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

Ɣɔɔdiö (Audio stories)

48  secs

Yio̱w cieŋ (Household budgets)

 

1:03  mins

Kirëdit (Credit)

43  secs

Yuɔ̱p yio̱ni (Saving money)

 

52  secs

Kirëdit ni ti gööl (Types of credit)

47  secs

Your bili piny (Paying bills)

 

1:02  mins

Ŋua̱l (Debt)

46  secs

Mad duɔ̱rä (Contracts)

 

1:00  min

La̱t kä Athɔ̱ɔ̈rɔ̱lia (Your,tho̱o̱lbo̱kä  kɛnɛ yio̱w dɔŋkä) 
(Working in Australia: Pay, tax and super)

54  secs

Ka̱m yio̱ni raar kä bɛɛŋ (Banking)

 

58  secs

Incuërɛn (Insurance)

Bidiö (Photo stories)

 

Related links


Last updated: 07 Aug 2017