नेपाली (Nepalese)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Nepalese translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

MoneySmart भनेको के हो? (What is MoneySmart?)

यो वेबसाईटमा तपाईको पैसा होशियारीका साथ चलाउन मद्दत गर्ने नि:शुल्क स्वतन्त्र जानकारीहरू राखिएको छ। MoneySmart सरकारी संस्था Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ले प्रकाशन गरिएको हो। 

MoneySmart मा बिभिन्न गणक अर्थात क्यालकुलेटरहर (तर अंग्रेजीमा मात्र उपलब्ध) पाईन्छ जसबाट तपाईले कति सम्म पैसा जोगाउन, खर्च गर्न तथा ऋण लिन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नु हुनेछ।

उजुरी

यदि तपाईलाई पैसाको समस्या हुँदैछ वा कसैले तपाईलाई पैसाको बारे सुझाव दिएको चित्त बुझेको छैन भने तपाईले ASIC लाई खबर गर्न सक्नु हुनेछ। तपाईले कहाँ गएर उजुरी गर्न सक्नु हुन्छ हामी जानकारी दिन सक्छौ। ASIC लाई 1300 300 630 मा फोन गर्नु होस् र दोभाषेलाई माग्नु होस्।

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 
 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

प्रकाशनहरू (Publications)

Managing my money factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

अडियो (Audio stories)

47  secs

घरायसी बजेट (Household budgets)

 

47  secs

उधारो अर्थात क्रेडिट (Credit)

39  secs

पैसाको बचत बारे (Saving money)

 

44  secs

उधारोका प्रकारहरु (Types of credit)

42  secs

बिल तिर्ने बारे (Paying bills)

 

1:09  mins

ऋण (Debt)

44  secs

करारनामा अर्थात कन्ट्राक्त (Contracts)

 

49  secs

अष्ट्रेलियामा काम गर्ने बारे (तलब, कर तथा सञ्चयकोष निबृत्तिभरन अर्थात सुपरएनुएसन)
(Working in Australia: Pay, tax and super)

44  secs

बैंकिङ्ग (Banking)

 

46  secs

बीमा (Insurance)

भिडियो (Photo stories)


Related links


Last updated: 07 Aug 2017