آزرگى (Hazaragi)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Hazaragi translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

چیز استه MoneySmart؟ (?What is MoneySmart)

ای ویبسایت مالومات مستقل و موفت بلده شومو دره تا که شموره کمک کنه که قنجیغه پیسه خو هوشیار بشید. MoneySmart از طرف Australian Securities and Investments Commission (ASIC) تولید شده که او یک سازمان دولتی استه.

MoneySmart ماشین های حسابگر دره (تنا ده انگلیسی) تا شومو ره کمک کنه که پی بوفتید چیقدر پیسه خوره خرج یا پس انداز و قرض میتنید.

 

 شکایات

اگه شومو کودم مشکل قنجیغه پیسه خو، یا قنجیغه کودم کسی که ده باره پیسه شومو ره مشوره میدیه درید، شومو میتینید که به ASIC بوگید. باز مو بلده شومو موگیم که ده کجا دادخواهی میتنید. به ASIC ده نمبر 1300 300 630 زنگ بیزنید و ترجمان بیخایید.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

انتشاریه ها (Publications)

 ورق مختصر در باره اداره کدون پیسه

PDF بودجه خانوار یا خانواده

PDF پس انداز پیسه

PDF پرداخت بیل

PDF قرارداد ها

PDF بانکداری

PDF کریدت

PDF اقسام کریدت

PDF قرض

PDF کار ده استرالیا (پرداخت، مالیه و تقاوتی)

PDF بیمه (انشورنس)

Managing my money factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

آواز (Audio stories)

40  secs

بودجه خانوار یا خانواده (Household budgets)

 

41  secs

کریدت (Credit)

35  secs

پس انداز پیسه (Saving money)

 

34  secs

اقسام کریدت (Types of credit)

28  secs

پرداخت بیل (Paying bills)

 

40  secs

قرض (Debt)

33  secs

قرارداد ها (Contracts)

 

32  secs

کار ده استرالیا (پرداخت، مالیه و تقاوتی)
(Working in Australia: Pay, tax and super)

36  secs

بانکداری (Banking)

 

33  secs

بیمه (انشورنس) (Insurance)

تصویر (Photo stories)

 

Related links


Last updated: 07 Aug 2017