Ελληνικά (Greek)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Greek translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications.

 Τι είναι το MoneySmart? (What is MoneySmart?)

Αυτή η ιστοσελίδα διαθέτει δωρεάν ανεξάρτητες πληροφορίες για να σας βοηθήσει να κάνετε έξυπνες επιλογές για τα χρήματά σας. Το MoneySmart παράγεται από το Australian Securities and Investments Commission (ASIC), που είναι κυβερνητικός οργανισμός.

Το MoneySmart έχει υπολογιστές (διατίθενται μόνο στα Αγγλικά) για να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε πόσα χρήματα έχετε τη δυνατότητα να ξοδέψετε, να αποταμιεύσετε και να δανειστείτε.

Παράπονα

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα χρήματά σας ή με κάποιο άτομο που σας δίνει συμβουλές για τα χρήματα, μπορείτε να ενημερώσετε το ASIC. Μπορούμε να εξηγήσουμε που μπορείτε να κάνετε το παράπονό σας. Καλέστε το ASIC στο 1300 300 630 και ζητήστε διερμηνέα.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

Εκδόσεις (Publications)

Credit factsheets

Can't pay your debts 

Car loans 

Consumer leases 

Credit cards and store cards 

Home loans 

Interest-free deals 

Love and loans 

Personal loans 

Rent to buy 


Related links


Last updated: 25 Jan 2017