Thoŋ de Jiɛ̈ŋ (Dinka)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Dinka translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

Yëŋo ye MoneySmart? (What is MoneySmart?)

Ye wɛbthayitë atɔ̈ ke ye kë lääunom lëu bë kuɔny në të lëu bïn nyiɛi tɛk thïn në tëŋ de wëuku. MoneySmart ee loi akutnom de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) man ye akutnom de Akuma.

Ajuɛr de MoneySmart atɔ̈ ke nɔŋ makɛ̈na de yup de wëu (kuka tɔ̈ në Legelith) ago yïn kuɔny në tëŋ de wëu në kë ba lëu në ɣɔ̈i, kë ba tɔ̈u ka kë badhen.

Dac de piɔ̈u ku guɛl

Na ye wëuku yï nuan ka nɔŋ raan ye yïn jääm në biän de wëuku, keyïn lëu ba akutnom de ASIC dac lɛ̈k. Yïn lëuku buk yïn nyuɔ̈th ɣään bïn ke guɛl thïn. Yuɔ̈pë maktam de akutnom de ASIC. Në telepun 1300 300 630 ku thïïc raan bë yi waar thok.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 
 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

Wël cë Gɔ̈ɔ̈r (Publications)

Athöör de lëk në të lëu bän wëuciɛ̈ muɔ̈k thin

Tëŋ de wëu baai

Tɔ̈u de wëu

Cuɛtpiny de Bil

Amaar de Ɣööc

Tɔ̈u në Bɛŋic

Dhɛ̈n

Ajuɛr de dhɛ̈n ku wuɔ̈cden

Käny

Luɔi në Australia (Dom de wëu, awaata ku jɔl ya wëu ke maac)

Yicuɔ̈rɛ̈n

Managing my money
factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

Röl de wël ke mathejil (Audio stories)

59  secs

Tëŋ de wëu baai (Household budgets)

 

1:10  mins

Dhɛ̈n (Credit)

47  secs

Tɔ̈u de wëu (Saving money)

 

1:09  mins

Ajuɛr de dhɛ̈n ku wuɔ̈cden (Types of credit)

56  secs

Cuɛtpiny de Bil (Paying bills)

 

1:04  mins

Käny (Debt)

59  secs

Amaar de Ɣööc (Contracts)

 

1:12  mins

Luɔi në Australia (Dom de wëu, awaata ku jɔl ya wëu ke maac)
(Working in Australia: Pay, tax and super)

1:02  mins

Tɔ̈u në Bɛŋic (Banking)

 

53  secs

Yicuɔ̈rɛ̈n (Insurance)

Thuraai ku Bidiyo (Photo stories)

 

Related links


Last updated: 07 Aug 2017