دري (Dari)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Dari translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

چه است MoneySmart؟ (?What is MoneySmart)

اين ويب سايت حاوي معلومات مستقل رايگان مي باشد كه شما را كمك ميكند تا انتخاب هاي خوب را در مورد پول تان اتخاذ كنيد. MoneySmart توسط Australian Securities and Investments Commission (ASIC) كه يك سازمان دولتي است، توليد گرديده است.

MoneySmart جدول هاي محاسبوي (صرف به لسان انگليسي موجود است) دارد كه شما را در قسمت سنجش نمودن مقدار پولي كه توان مصرف، پس انداز و قرض گرفتن آنرا داريد، كمك مي كند.

شكايات

اگر با پول تان يا مشورت دهنده مالي تان مشكلي داريد، ميتوانيد با ASIC در تماس شويد. ما ميتوانيم به شما توضيح دهيم كه شكايت تانرا به كدام مرجع راجع سازيد. با ASIC به تيلفون شماره 630 300 1300 زنگ بزنيد و يك ترجمان را تقاضا نمائيد.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow. 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

نشريات (Publications)

ورقه هاي معلوماتي "اداره كردن پول من"

PDF بودجه هاي خانواده

PDF پس انداز پول

PDF پرداخت بل ها

PDF قراردادها

PDF بانكداري

PDF كريدت

PDF انواع كريدت ها

PDF قرضه

PDF كار كردن در آستراليا (پرداخت ماليات و بيمه تقاعد)

PDF بيمه

Managing my money factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

                                                      

شما در مورد تقلب چه نیاز دارید که بدانید و چگونه از خود محافظت کنید

ACCC's information to protect yourself from scams

What you should know about scams and how to protect yourself.

نسمعي (Audio stories)

46  secs

بودجه هاي خانواده (Household budgets)

 

1:02  mins

كريدت (Credit)

42  secs

پس انداز پول (Saving money)

 

46  secs

انواع كريدت ها (Types of credit)

33  secs

پرداخت بل ها (Paying bills)

 

1:00  min

قرضه (Debt)

46  secs

قراردادها (Contracts)

 

50  secs

كار كردن در آستراليا (پرداخت ماليات و بيمه تقاعد)
(Working in Australia: Pay, tax and super)

47  secs

بانكداري (Banking)

 

45  secs

بيمه (Insurance)

ويديو (Photo stories)

 

Related links


Last updated: 07 Aug 2017