ျမန္မာ (Burmese)

Language fonts

To view all fonts on this page, you may need to install the appropriate language font on your computer, or use an alternative browser.

This page contains Burmese translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.

MoneySmart ဆိုတာ ဘာလဲ။ (What is MoneySmart?)

ဤကြန္ရက္ တြင္ သင့္ ေငြေၾကးအေၾကာင္းကို သင္ က ေကာင္းေသာ ေရြခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသည္။ MoneySmart ကို Australian Securities and Investments Commission (ASIC) က ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၊ ၄င္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ေငြေၾကး မည္မွ်ကို သင္ က သံုးရန္ ၊ စုေဆာင္းရန္ ႏွင့္ ေခ်းယူရန္ တတ္ႏိုင္သည္ တို႔ ကို သင္ တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဂ႑ာန္းတြက္စက္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိႏိုင္သည္) MoneySmart တြင္ ရွိပါသည္။

တိုင္တန္းခ်က္မ်ား

အကယ္၍ သင့္ တြင္ သင့္ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအေၾကာင္း တစ္ဦးဦး က သင့္အား အႀကံဥာဏ္ေပးသည့္ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနလွ်င္ ၊ သင္ ASICအား ေျပာျပႏိုင္သည္။ သင့္ တိုင္တန္းခ်က္ ကို မည္သည့္ေနရာ တြင္ သင္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ ကို ကြ်န္ုပ္တို႔ ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ASIC ကို ဖံုးနံပါတ္ 1300 300 630 ျဖင့္ ေခၚၿပီး စကားျပန္ တစ္ေယာက္ အတြက္ ေမးျမန္းပါ။.

This website has free independent information to help you make smart choices about your money. MoneySmart is produced by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) which is a government organisation.

MoneySmart has calculators (only available in English) to help you work out how much money you can afford to spend, save and borrow.


 

Complaints

Interpreter iconIf you are having problems with your money or with someone giving you advice about money, you can tell ASIC. We can explain where you can take your complaint. Call ASIC on 1300 300 630 and ask for an interpreter.

ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခ်က္မ်ား (Publications)

ကြ်န္ုပ္ ေငြေၾကး ကို စီမံခန္႔ခြဲေရး အခ်က္အလက္စာရြက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ရသံုးေငြမ်ား

စုေဆာင္းမည့္ေငြ

ေပးရမည့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား

႗ိညာဥ္မ်ား

ဘဏ္ကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဘဏ္အပ္ေငြ

ဘဏ္အပ္ေငြ အမ်ဳိးအစားမ်ား

အေၾကြး

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း (လခ ၊ အခြန္ ႏွင့္ အိုနာစာစုေဆာင္းရန္ပံုေငြ)

အာမခံ

Managing my money factsheets

Household budgets

Saving money

Paying bills

Contracts

Banking

Credit

Types of credit

Debt

Working in Australia: Pay, tax and superannuation

Insurance

အသံသြင္းေခြ (Audio stories)

39  secs

အိမ္ေထာင္စု ရသံုးေငြမ်ား (Household budgets)

 

44  secs

ဘဏ္အပ္ေငြ (Credit)

36  secs

စုေဆာင္းမည့္ေငြ (Saving money)

 

50  secs

ဘဏ္အပ္ေငြ အမ်ဳိးအစားမ်ား (Types of credit)

46  secs

ေပးရမည့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား (Paying bills)

 

50  secs

အေၾကြး (Debt)

47  secs

႗ိညာဥ္မ်ား (Contracts)

 

48  secs

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း (လခ ၊ အခြန္ ႏွင့္ အိုနာစာစုေဆာင္းရန္ပံုေငြ)
(Working in Australia: Pay, tax and super)

46  secs

ဘဏ္ကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း (Banking)

 

46  secs

အာမခံ (Insurance)

ဗီဒီယ (Photo stories)


Related links


Last updated: 07 Aug 2017